جوشکار CO2، برق، پرسکار

مهارتهای تخصصی:

  • مسلط به جوشکار CO2 به صورت حرفه ای
  • مسلط به جوشکاری برق
  • مسلط به پرس ضربه ای

مهارتهای عمومی:

  • متعهد، منظم، دقیق

  • پذیرش انتقادات و اصلاح کار

  • 3سال سابقه کار مرتبط

  • دیپلم