کارشناس بازرگانی خارجی

مهارتهای تخصصی:

  • تسلط به امور بازرگانی خارجی از مکاتبات تا حمل و ترخیص
  • مسلط به سامانه گمرک و جامع تجارت

مهارتهای عمومی:

  • متعهد و منظم
  • توانایی حل مسئله
  • مسلط به زبان انگلیسی و عربی
  • کارشناسی مدیریت و بازرگانی
  • سن 25 – 38