کارشناس HSE

مهارتهای تخصصی:

  • آشنا به الزامات ISO14001 -ISO45001   
  • توانایی ارزیابی ریسک

مهارتهای عمومی:

  • دقیق و منظم
  • توانایی کار گروهی
  • سن بین 24-38 سال
  • حداقل 2سال سابقه کاری مرتبط
  • کارشناس ایمنی و محیط زیست